Varsity hosts RoswellJV hosts RoswellVarsity hosts MayfieldJV hosts MayfieldFreshman hosts MayfieldVarsity hosts La CuevaVarsity hosts DemingVarsity hosts SandiaJV hosts MayfieldFreshman hosts MayfieldVarsity hosts AmericasJV hosts Americas